HiTalento

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Forretningsbetingelser

Sidst opdateret: 1 Maj, 2024

Disse forretningsbetingelser (“Forretningsbetingelserne”) gælder som aftaleforhold mellem kunden (“Kunden”) og HiTalento.com – Talento ApS, cvr. nummer: 41790237, Århusgade 118, 2150 Nordhavn (“HiTalento”).

1. Serviceydelsen

1.1. HiTalento stiller en via sin hjemmeside, mobile platforme eller lignende en software til rådighed ( “Softwaren”), som muliggør, at Kunden via selvbetjening kan modtage og behandle ansøgninger fra deres egen hjemmeside. (i et hele benævnt “Serviceydelsen”).

1.2. Serviceydelsens omfang defineres på baggrund af Kundens valg af servicepakke, som kan indeholde flere eller færre funktioner (“Servicepakken”). Valget foretages på HiTalento’s hjemmeside og vil fremgå af Kundens profil. Udover Serviceydelsen kan HiTalento tilbyde tillægsydelser, som inkluderes i Servicepakkerne. Disse tillægsydelser der indgår i definitionen af Serviceydelsen kan være betinget af en betaling.

1.3. Kunden opnår gennem forretningsforholdet mellem Kunden og HiTalento en adgang til at anvende Softwaren, som ikke er eksklusiv. Dette gælder også ved Kundens valg af tillægsydelser. Kunden kommer således ikke til at eje Softwaren eller Serviceydelserne eller en kopi eller en del heraf. Ved Kundens valg af tillægsydelser kan der være selvstændige betingelser, som skal accepteres i sammen med disse Forretningsbetingelser.

1.4. Adgangen til anvendelse af Serviceydelsen, herunder Softwaren, kan alene ske til brug for Kundens formål og gælder udelukkende for Kunden og dennes Medarbejdere. Ved tilmelding til Serviceydelsen skal Kunden og dennes Medarbejdere have deres eget unikke brugernavn og kodeord til brug af Serviceydelsen. Det er Kundens pligt at sikre, at Kunden og Medarbejderne opretholder den fornødne sikkerhed til beskyttelse af brugernavn og kodeord for at forhindre misbrug m.v. af Serviceydelsen.

1.5. I Serviceydelsen indgår hjælp til den generelle brug af Serviceydelsen. En sådan hjælp kan ydes af HiTalento eller en af HiTalento godkendt Tredjepart, som Kunden indgår aftale med via Serviceydelsen. Hjælp til for eksempel vurdering af ansøgernes CV, profil og kompetencer i relation til den søgte stilling og virksomhed.  

2. Accept og Tilladelse

2.1. Ved Kundens registrering på HiTalento’s hjemmeside accepterer Kunden Forretningsbetingelserne for Serviceydelsen som det gældende aftaleforhold mellem Kunden og HiTalento. Forretningsbetingelserne gælder også for tredjemand, som på vegne af Kunden måtte udføre selvbetjeningen.

2.2. Serviceydelsen herunder tillægsydelser ydes til Kunden i egenskab af forretningsdrivende, herunder også selvom Kundens medarbejdere opnår adgang til hele eller dele af Softwaren og indeholdte informationer.

2.3. Kunden samtykker i at HiTalento og dets Tredjeparter kan foretage markedsføring overfor Kunden og dennes medarbejdere (“Medarbejderne”). Kunden kan skriftlig tilbagekalde et sådant samtykke.

2.4. Kunden og dennes Medarbejdere giver tilladelse til, at HiTalento og dets Tredjeparter markedsfører sine produkter og serviceydelser overfor Kunden og dennes Medarbejdere. Markedsføring kan ske på diverse medier og kommunikationsformer, herunder f.eks. e-mails, Meta, LinkedIn mm. Markedsføringen kan gøre brug af uploadede informationer om Kunden, samt dennes Medarbejdere. Kunden accepterer, at HiTalento kan bruge Kundens navn  og logo til markedsføring. Kunden kan skriftligt tilbagekalde et sådant samtykke.

2.5. Kunden accepterer HiTalento’s øvrige politikker, herunder politik for persondata og Cookies, som er tilgængelige i den til enhver tid gældende udgave på HiTalento’s hjemmeside. De øvrige politikker skal ses som værende en integreret del af disse Forretningsbetingelser.

3. Tredjeparter

3.1. For at kunne levere Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser kan HiTalento gøre brug af leverandører og lignende forretningspartnere (“Tredjeparter”). Kunden accepterer og tillader, at informationer der uploades i forbindelse med Serviceydelsen kan blive behandlet af og udvekslet med Tredjeparter, der arbejder med HiTalento.

3.2. Såfremt Tredjeparter tilbyder tillægsydelser via HiTalento’s Serviceydelse (åben API (application programming interface)) er brugen af tillægsydelserne underlagt den pågældende Tredjeparts vilkår. Kunden fritager HiTalento for ethvert ansvar i forbindelse med brug af sådanne Tredjeparters tillægsydelser.

3.3. Såfremt Kunden eller Medarbejdere benytter tillægsydelser fra Tredjeparter i forbindelse med brug af Serviceydelsen, kan der ske udveksling af informationer mellem Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser. Kunden accepter, at HiTalento er uden ansvar for sådan en udveksling, behandling og opbevaring af informationer af Tredjeparten, idet der opstår et selvstændigt retsforhold mellem Kunden og/eller Medarbejderne og Tredjeparten ved brug af tillægsydelse.

4. Kundens pligter og ansvar

4.1. Det er Kunden, herunder dennes Medarbejdere og dennes ansøgere, dersom  ere ansvarlige for rigtigheden og kvaliteten af de informationer som registreres og benyttes i Softwaren. Det er således Kundens ansøgere, der som indtaster de nødvendige informationer, herunder CV og ansøgning, der skal anvendes i forbindelse med brugen af Serviceydelsen. Kunden skal derfor sikre sig og selv vurdere, om informationerne som kandidaterne indtaster i Softwaren er korrekte. Det er Kundens ansvar at sikre at de informationerne, der bruges i Serviceydelsen, til enhver tid er ajourført. Kunden har således også pligt til også at slette en bruger, på brugerens opfordring.

4.2. Det er kundens ansvar at sikre, at kundens indtastede informationer altid er opdaterede og korrekte. 

4.3. Det er Kundens ansvar at sikre, at Kunden og dennes ansøgere ikke skaffer sig uautoriseret adgang til personlige informationer. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig ophævelse af aftaleforholdet ved mellem Kunden og HiTalento.

4.4. For at sikre at HiTalento kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med Serviceydelsen, giver Kunden HiTalento ret til at bruge de indtastede informationer. Det er Kundens pligt til at sikre sig, at HiTalento har de fornødne tilladelser, fuldmagter, aftaler og legitimationsinformationer, der skal til for at HiTalento kan levere Serviceydelsen. Det er således også Kundens ansvar at sikre sig, at ansøgerne har givet samtykke til den databehandling, der er en del af Serviceydelsen.

4.5. Serviceydelsen giver kunden og dennes ansøgere adgang til visse informationer, herunder ansøgernes CV, ansøgning, billede og kort video præsentation m.v., Softwaren kan dele informationer internt hos kunden, eksempelvis præsentation af de udvalgte kandidater som virksomheden har valgt at invitere til samtale, med de medarbejdere hos kunden, som er involveret i de enkelte ansættelser. Det er Kundens ansvar at sikre at Medarbejderne er vidende om adgangen til Serviceydelsen. 

4.6. Det er Kundens ansvar, at alle ansøgninger og ansættelser foregår på lovlig og korrekt vis. Herudover er Kunden ansvarlig for, at administrationen af CV og ansøgninger overholder lovgivningens krav, herunder behandling af personoplysninger, m.v.

4.7. Kunden må ikke give andre adgang til Serviceydelsen, herunder Softwaren, uden at vedkommende har en direkte aftale med HiTalento. Kunden og vedkommende vil herefter begge være ansvarlige for handlinger, der foretages på vegne af Kunden. Såfremt vedkommende er godkendt af HiTalento, er Kunden berettiget til at give vedkommende adgang til brug for nærmere bestemte opgaver. Udføres administrationen af andre end Kunden, er Kunden berettiget til at give sådanne tredjeparter adgang til Serviceydelsen. Godkendte parter kan enten findes på HiTalento’s hjemmeside eller ved henvendelse til HiTalento.

4.8. Det er Kundens ansvar, at Serviceydelsen ikke bliver anvendt på en måde, som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering, eller at HiTalento’s navn, omdømme eller goodwill lider skade. Overtrædelse heraf kan medføre øjeblikkelig ophævelse af aftaleforholdet ved mellem Kunden og HiTalento.

4.9. Ved Kundens accept af Forretningsbetingelserne bekræftes det samtidig, at Kunden ikke er i konkurrence med HiTalento eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med HiTalento. I konkurrence med defineres ved, at Kunden arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som sælger samme produkt som Serviceydelsen. Alt software, design, arkitektur, tekst og lignende er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer kan være anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf kan blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted.

5. Pris og betalingsvilkår

5.1. Prisen på Kundens valg af Servicepakke vil være afstemt heraf. Endvidere kan prisen stige ved valg af tillægsydelser, der ikke er en del af en Servicepakke. Prisen for Servicepakkerne er oplyst i danske kroner (DKK) og/eller Euro (EUR) og eksklusiv moms og fremgår af HiTalento’s hjemmeside.

5.2. HiTalento kan ændre priserne med en måneds varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset og omkostninger til Tredjeparter kan medføre, at HiTalento justerer priserne, således at HiTalento stilles uændret. Ved en sådan ændring kan Kunden blive adviseret herom via HiTalento’s Hjemmeside eller e-mail. Såfremt Kunden ikke er enig i en ændring af prisen, kan Kunden opsige aftaleforholdet mellem Kunden og HiTalento med øjeblikkelig virkning, dog således, at Kunden fortsat skal betale for faktisk foretaget brug af Serviceydelsen indtil ophørstidspunktet. Kunden kan ikke i den forbindelse rejse erstatnings- eller andre kompensationskrav mod HiTalento.

5.3. Efter hver stillingsoprettelse hvor kunde ønsker et ”HiBoost” eller ”markedsførings boost” af stillingen, hvor vores marketing specialister sætter jobannoncer og kampagner op på kundes ledige stilling, vil Serviceydelsen automatisk generere en faktura til Kunden. Det fakturerede beløb for Serviceydelsen vil blive betalt af Kunden til HiTalento igennem en tilmeldte betalingsløsning anerkendt af HiTalento.

5.4. Såfremt Kunden ikke betaler det fakturerede beløb rettidigt, kan HiTalento iværksætte en rykkerprocedure via kundens e-mail der indeholder frister og gebyrer. Kunden accepterer, at rykkere afsendt af HiTalento til Kunden skal anses for leverede ved brug af Kundens e-mail. Såfremt den manglende betaling for Serviceydelsen fortsætter, kan adgangen til Serviceydelsen og medfølgende tillægsydelser spærres. Spærringen ophæves ved modtagelse af Kundens betaling, medmindre HiTalento har opsagt Forretningsbetingelserne med Kunden.

5.5. Ved for sen betaling af det til Kunden fakturerede tillægges rente af det forfaldne beløb med 3% pr. måned fra forfaldsdato til betaling.

6. Informationer og sikkerhed

6.1. Informationer, herunder informationer om kandidater/ansøgere, som er registreret i Serviceydelsen, er Kundens ejendom. Vælger kunden at hente elektroniske kopier og/eller foretage udskrifter af de ansøgninger, som er genereret igennem Serviceydelsen er det kundes ansvar, at dette foregår GDPR complient, da det er noget der foregår udenfor serviceydelsen. Ved forholdets ophør, vil Kunden ikke længere have adgang til informationerne, hvorefter HiTalento uden yderligere ansvar kan slette informationerne permanent.

6.2. Kundens Medarbejdere  har adgang til at hente elektroniske ansøgninger, som er genereret igennem Serviceydelsen. Adgangen hertil ophører ved Forretningsbetingelsernes ophør mellem Kunden og HiTalento, hvorefter HiTalento uden yderligere ansvar kan slette informationerne permanent.

6.3. Kunden og Medarbejderne har ved forretningsforholdets ophør ikke længere ret til at kræve udleveret informationer registreret eller brugt i Serviceydelsen. Herudover er HiTalento uanset de i øvrige bestemmelser i dette afsnit berettiget til fortsat at opbevare informationerne så længe og i det omfang HiTalento finder det nødvendigt for at kunne opfylde en juridisk forpligtelse. HiTalento er ligeledes berettiget til at opbevare Kundens og dennes ansøgeres informationer efter aftalens ophør med henblik på eventuel opfølgning af aftaleforholdet mellem Kunden og HiTalento i markedsførings øjemed, og til at anvende informationerne i anonymiseret form til statistik og analyse.

6.4. De informationer, som Kunden, Medarbejderne eller Kandidater har registreret og benytter i Serviceydelsen, har HiTalento som udgangspunkt ikke adgang til. Undtaget heraf er HiTalento’s særligt udpegede medarbejdere, dem som arbejder med ”HiBoost” produktet eller udviklingen af softwaren, som har adgang til Kundens og Medarbejdernes informationer. HiTalento’s medarbejder der leverer ”HiBoost” produkt/serviceydelsen kigger på hvilke kandidater den ansættende leder ”shortlister” og ”interviewer” og ”ansætter” med henblik på, at levere flere og bedre ansøgerfelt via målrettet markedsføring på LinkedIn, META, Google m.fl. Disse udpegede medarbejdere vil være underlagt tavshedspligt.

6.5. HiTalento bruger Tredjeparter til at levere services og hardware,  såsom servere og databaser til at understøtte Serviceydelsen til Kunden. Ved brug af Serviceydelsen vil der ske udveksling af informationer om Kunden og ansøgerne mellem Serviceydelsen, Kunden og de relevante tredjeparter, som er nødvendige for, at Serviceydelsen kan leveres. Eksempelvis vores CV reader / AI funktionaliet leveret af Textkernel. 

6.6. Udveksling af eller adgang til informationer, f.eks. persondata, via Serviceydelsen mellem Kunden og tredjemænd, som hjælper Kunden, er Kundens ansvar.

6.7. HiTalento kan i særlige tilfælde overdrage statistike informationer udledt via informationerne i Serviceydelsen til tredjemand. Sådanne informationer vil være anonymiseret således, at der ikke kan ske overdragelse af persondata, som kan identificere Kunden eller dennes Medarbejdere.

6.8. Hvor det skønnes rimeligt for eksempel ud fra en værditabsbetragtning kan HiTalento give tredjemand og myndigheder adgang til Kundens informationer, f.eks. i forbindelse med dom, myndighedskrav eller kundens konkurs. 

6.9. HiTalento har ikke ansvar for opbevaring af informationer efter Forretningsforholdets ophør. 

6.10. HiTalento har truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod, at informationerne brugt i Serviceydelsen, ulovligt eller hændeligt forringes, fortabes, eller tilintetgøres, samt mod, at informationerne misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab eller behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

6.11. Ved brug af Serviceydelsen, hvor Kunden anvender informationer, brugernavne eller kodeord, som stammer fra tredjemand, indestår Kunden for, at videregivelse af sådanne informationer og HiTalento’s databehandling af sådanne informationer ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skadesløsholder HiTalento for ethvert tab, som HiTalento måtte lide som følge af denne bestemmelse.

7. Ændringer og overdragelse af Serviceydelsen eller vilkår

7.1. Ændringer af Serviceydelsen og tillægsydelser kan foretages af HiTalento. Endvidere er HiTalento berettiget til at ændre formen og strukturen af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser. Enhver ændring kan ske med eller uden varsel og i henhold til disse Forretningsbetingelser. En ændring kan påvirke dele af Serviceydelsen, herunder informationer, som er registreret og gemt i Softwaren.

7.2. Forretningsbetingelserne kan til enhver tid ændres af HiTalento uden varsel overfor Kunden. Dog vil HiTalento bestræbe sig på at give varsel via HiTalento’s hjemmeside. Forretningsbetingelserne er tilgængelige på HiTalento’s hjemmeside. Ved Kundens fortsatte brug af Serviceydelsen efter ændringer i Forretningsbetingelserne er foretaget, betragtes ændringerne som accepteret. Kunden har en forpligtelse til at holde sig løbende orienteret om ændringer i Forretningsbetingelser. Hvis Kunden ikke kan acceptere ændringerne, kan Kunden betragte sig som opsagt under forudsætning at meddelelse gives til HiTalento. Erstatnings- eller andre kompensationskrav mod HiTalento vil i den forbindelse ikke kunne rejses af Kunden.

7.3. Rettigheder og pligter, som er givet til Hitalento ved disse Forretningsbetingelser, kan HiTalento overdrage helt eller delvist til koncernforbundne virksomheder eller tredjemand.

7.4. Kunden har ikke ret til hverken helt eller delvist at overdrage rettigheder og pligter samt adgang til Serviceydelsen til tredjemand. Kunden kan dog give adgang til rådgivere eller tredjemand som nærmere beskrevet i disse Forretningsbetingelser.

8. Immaterielle rettigheder

8.1. Med undtagelse af Kundens informationer, som Kunden har registreret i systemet, er Softwaren og de informationer, som Softwaren genererer, beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til HiTalento. Ved Serviceydelsen modtager Kunden alene en brugsret, og HiTalento’s og/eller tredjeparters immaterielle rettigheder overdrages ikke til Kunden.

8.2. Ved enhver mistanke om en krænkelse eller reel krænkelse af HiTalento’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Serviceydelsen, som kunden får kendskab til, skal Kunden give meddelelse til HiTalento.

8.3. De informationer, som Kunden og dennes ansøgere registrerer i forbindelse med brugen af Serviceydelsen, tilhører Kunden og dennes ansøgere. HiTalento har ved Kundens tiltrædelse af disse Forretningsbetingelser fået tilladelse til at bruge førnævnte informationer, herunder f.eks. Kundens og ansøgeres billeder, video, CV, kompetencer og ansøgning, således at HiTalento kan levere Serviceydelsen samt foretage statistik i anonymiseret form.

9. HiTalento's ansvar og tavshedspligt

9.1. Det er Kundens ansvar at sikre, at de informationer, som bliver registreret i forbindelse med brugen af Serviceydelsen, ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

9.2. Serviceydelsen stilles til rådighed af HiTalento i den til enhver tid værende stand, som den måtte være på tidspunktet for Kundens brug heraf. HiTalento fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, udover hvad er fremgår af disse Forretningsbetingelser.

9.3. HiTalento indestår ikke for de ansøgninger eller ansættelser som kunden foretager. 

9.4. I forbindelse med Kundens brug af Serviceydelsen fraskriver HiTalento sig ethvert ansvar for tab, som Kunden måtte pådrage sig, uanet om tabet opstår i eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af informationer, tab begrundet i produktansvar eller tab der er opstået som følge af simpel uagtsomhed fra HiTalento’s side.

9.5. Kunden har pligt til at meddele HiTalento om fejl ved Serviceydelsen, som Kunden bliver opmærksom på. HiTalento er pligtig at rette fejlen, som Kunden eller HiTalento er blevet opmærksom på.

9.6. Tillægsydelser og anden service udbudt af Tredjeparter, som er tilgængelige i forbindelse med Serviceydelsen, og som Kunden aktivt har valgt at benytte, er HiTalento ikke ansvarlig for. HiTalento kan derfor ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden og pålideligheden m.v. af informationerne og ej heller de resultater, som genereres igennem tillægsydelserne, eller for Tredjeparters funktionalitet, tilgængelig eller sikkerhed. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab skyldes ansvarspådragende fejl fra HiTalento’s side.

9.7. Kunden accepterer, at uanset hvilket tab eller ansvarsgrundlag som Kunden har lidt, kan HiTalento’s samlede ansvar maksimalt andrage en størrelse svarende til de foregående 12 måneders fakturerede beløb før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog højst 10.000 DKK.

9.8. HiTalento holdes skadesløs af Kunden mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab eller ansvar hos tredjemand, herunder Tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Serviceydelsen.

9.9. HiTalento og dennes medarbejdere har tavshedspligt om alle informationer, som kan henføres direkte til Kunden, og som HiTalento måtte få kendskab om Kunden eller dennes ansøgere, og har ikke en ret til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådanne informationer er offentligt tilgængelige, eller hvor HiTalento har fået informationerne fra en tredjemand udenfor fortrolighed, eller hvor HiTalento er forpligtet til at videregive informationerne ifølge lovgivning eller efter fra en myndighed eller domstol, eller hvor videregivelse er berettiget ifølge indeværende Forretningsbetingelser.

10. Drift og force majeure

10.1. HiTalento tilsigter en høj driftsstabilitet og vil i tilfælde af nedbrud eller driftsforstyrrelser genskabe normal drift så hurtigt som muligt. Vedligeholdelse og opgradering af Serviceydelsen og tillægsydelser vil så vidt det er muligt blive placeret i tidsrummet mellem kl. 20.00-07.00 CET, og vil blive varslet forinden.

10.2. HiTalento er uden ansvar for tab opstået som følge af nedbrud eller driftsforstyrrelser. HiTalento er ikke forpligtet til at erstatte sådanne tab. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er HiTalento ikke ansvarlige for tab, som skyldes:

  • Beskadigelser af data eller manglende adgang til eller nedbrud i IT-systemer, der kan henføres til nedenstående begivenheder, uanset om det er HiTalento eller en Tredjepart, der står for driften.
  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation til HiTalento, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og –hacking).
  • Konflikter såsom strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om den er rettet mod eller værksat af HiTalento selv eller dennes organisation, og uanset årsagen hertil. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af HiTalento’s virksomhed.
  • Andre omstændigheder, som er uden for HiTalento’s kontrol.

11. Opsigelse af serviceydelser

11.1. Ved tilmelding til Serviceydelserne accepterer Kunden Forretningsbetingelserne. Forretningsbetingelserne løber indtil opsigelse i overensstemmelse med Forretningsbetingelserne. Kunden kan med en måneds varsel opsige Forretningsforholdet. Kunden kan dog altid skifte Servicepakke og tillægsydelser.

11.2. HiTalento kan opsige Forretningsforholdet med 3 måneders varsel, eller uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Forretningsbetingelserne eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

12. Tvister

12.1. Nærværende Forretningsbetingelser skal i enhver henseende læses, fortolkes og udfyldes i overensstemmelse med dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af disse Forretningsbetingelser og de heraf følgende retsforhold mellem Kunden og HiTalento, deres fortolkning eller opfyldelse skal anlægges ved Byret i København.